Wie zijn de werkelijke machthebbers in de wereld?

In veel artikelen op deze website wordt veelvuldig gesproken over de heersende machtselite, de cabal of deepstate (schaduwregering). Ook de term ‘illuminati’ wordt door ons Forum regelmatig gebruikt en is het bekendst bij het grote publiek. Het internet staat vol met filmpjes, artikelen en complottheorieën over de werkelijke machthebbers op deze aarde. Ook is er veel desinformatie te lezen. Wat is nu waar en wat is gebaseerd op leugens? Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De machtselite treedt immers niet graag op de voorgrond. De echte top van een aantal (illuminatie)bloedlijnen verandert regelmatig van naam en hun domicilie is lastig, zo niet onmogelijk te achterhalen. Hierdoor wordt het nog ingewikkelder om inzicht te verkrijgen in hun handelen en in hun organisatiestructuur.

Voordat wij verder gaan met onze uiteenzetting over de structuur en reikwijdte van deze machtselite willen wij eerst op een aantal zaken wijzen. In de eerste plaats is er geen sprake van elite. Feitelijk zijn het een aantal zeer rijke en vaak (zwarte) adelijke families die generatie na generatie clandestien de wereld regeren. U bent waarschijnlijk wel bekend met de bekende en machtige families als de Rockefellers en de Rothschilds en de verregaande invloed die zij uitoefenen op het financiële systeem, onderwijs, farmacie en nog veel meer. Volgens Robin de Ruiter, onderzoeksjournalist, zijn er 13 (satanische) bloedlijnen, ook wel illuminati genoemd, die de scepter zwaaien over de wereld met als doel volledige wereldheerschappij na te streven, namelijk: de families Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russell, Onassis, Bundy, Freeman, Kennedy, Collins, Astor en Li. Als u goed geteld heeft, mist u nog één naam, daarover straks meer. Op andere fora, blogs en websites, zoals https://www.ellaster.nl/ en http://gerritherders.blogspot.com/ treft u andere indelingen aan. Zij stellen dat de zwarte aristocratische bloedlijnen (aristocrazia negra) nog boven deze machtige families staan. Vrijwel bovenaan de piramide staat de ‘commissie van 300’. De leden van deze commissie zijn de machtigste mensen op aarde. De overgrote meerderheid van hen komt uit de zwarte adel. Sommige onderzoekers stellen dat een echelon daarboven weer een handjevol rijke en machtige families staan (zie illustratie hierboven). De top van de piramide wordt gevormd door de ‘raad van 13’. Dit zijn de allerbelangrijkste en meest machtige families op de planeet. Of sommige families van de zwarte adel absoluut heersen, of dat de Rothschilds het meest belangrijk zijn, laten wij even in het midden. Feitelijk vindt er onderling ook steeds een machtsstrijd plaats. Naast deze families heb je een subelite die bestaat uit captains of industry, bekleders van andere topfuncties bij belangrijke multinationals, rijke zakenlieden, zoals Bill gates en George Soros, (ex-)politici (o.a. de Clintons) en vele, vele andere invloedrijke personen. Deze figuren staan wel vaak in de spotlights en voeren de agenda van de topelite uit. Veel bedrijven, organisaties en instellingen worden gecontroleerd en gebruikt voor de doeleinden van deze machtselite. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de Verenigde Naties, de Bildergberggroep en de Council of Foreign Relations. Daarnaast bestaat er een elite van hoge ingewijden in (geheime) genootschappen, zoals de vrijmetselarij, de Maltezer Orde, de Orde der Tempeliers, de Jezuïetenorde (de paus), leden van de Bilderbergroep et cetera, die doorgaans ook weer sleutelposities bekleden in de maatschappij. Het is dus niet gemakkelijk om te spreken van dé elite. Wanneer men over de illuminati spreekt, wordt meestal gedoeld op de in 1776 door Adam Weisshaupt opgerichte genootschap. Echter gaan de bloedlijnen terug naar de tijd van de farao’s. Vrijwel alle (zwarte) adelijke families in Europa en ver daarbuiten stammen af van Sumerische, Babylonische of Egyptische vorsten. Men trouwde binnen de families om de bloedlijnen zuiver te houden. Alle huidige koningshuizen zijn met elkaar verbonden. Veel (Amerikaanse) presidenten hebben eveneens aristocratische roots, toeval denkt u ?

Ten tweede, wil ik u nu vragen, hoe moeilijk dit ook is, om uw vaste wereldbeeld, uw religie, uw dogma’s en uw conditioneringen een moment ter zijde te schuiven. Degene die de piramide bestuurt is volgens dit Forum en de machtselite zelf namelijk: lucifer. Of u een religieuze achtergrond heeft of niet, agnostisch dan wel atheïstisch bent, wel of niet gelooft in metafysische wezens of entiteiten, dat maakt nu even niet uit. Deze machtselite gelooft wel degelijk in Lucifer. Sterker nog, zij voeren satanische rituelen uit om hun god te eren. Ofschoon de meerderheid van de wereldbevolking hierin niet gelooft en u wellicht ook niet, nodig ik u toch uit door te lezen. Het is namelijk erg belangrijk dat u hierdoor de zeer slechte intenties van deze machtselite leert te begrijpen. Er zijn hier boeken over vol geschreven en op het internet gonst het van de verhalen. Het zou te veel vergen om in dit artikel hier uitgebreid over uit te weiden. Het komt erop neer dat deze families onder invloed staan van zeer negatieve krachten, die zij deels ook zelf oproepen met hun rituelen. Het ontbreekt hen aan alle mogelijke vormen van empathie jegens hun medemens, waardoor zij eigenlijk min of meer gevoelloos zijn en er geen problemen mee hebben om anderen uit de weg te ruimen om hun doelen te bewerkstelligen. Het vergieten van bloed an sich is een bezigheid die hen niet tot vol afschuw drijft, integendeel. Men floreert juist op de pijn en het lijden van andere mensen. Niet alle leden van de machtselite, met name de lagere niveaus (subelite) hebben deze demonische trekken. Vaak worden zij verplicht, uit hoofde van hun functie en/of ambitie, mee te doen of te kijken naar zeer ernstige satanische rituelen waarbij soms zelfs kinderen als bloedoffer worden vermoord en/of worden verkracht. Deze mensen worden vervolgens gechanteerd door hun aanwezigheid bij dergelijke rituelen, waardoor men geen kant uit kan. Op verraad staat de doodstraf. Wij geven toe dat dit voor velen zeer ongeloofwaardig in de oren moet klinken. Elders op deze website gaan wij hier uitvoeriger op in. De allerhoogste dertiende bloedlijn is dus Lucifer zelf. De 13 bloedlijnen vormen tezamen de Illuminati en kunnen gerekend worden tot de leidende satanisten in de wereld. Ze eren Lucifer als hun ware god en ze in geloven dat die ooit de hele wereld gaat regeren. Lucifer kan immers niet in den vleze als zichtbare persoon macht uitoefenen op aarde en daarom gebruikt hij de Illuminatidynastieën om een nieuwe wereldregering op te zetten: de nieuwe wereldorde. Deze nieuwe wereldorde zal worden geschapen door chaos, terreur, oorlog en tweedracht te zaaien onder de mensen om daarvan uit (ordo ab chao) een technocratische, fascistoïde / communistische wereldregering te vormen, waarin ieder mens gecontroleerd wordt en slaafs mee dient te draaien in een volledig totalitair systeem. In een volgend artikel zullen wij ingaan op hun “geheime” agenda.

U kunt hier uw commentaar achterlaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *