Wat is agenda ’21 ?

Herhaaldelijk hebben wij gesproken over de machtselite, de cabal, deepstate en/of de schaduwregering. Dit zijn allemaal verschillende benamingen voor het veelkoppige monster dat tot doel heeft een Nieuwe Wereldorde te vormen die een destructieve uitwerking zal hebben op u en mij, de gewone burger. In het artikel ‘Wie zijn de werkelijke machsthebbers ?’ hebben wij in het kort de machtspiramide uiteengezet. Hierin worden onder meer belangrijke instituties, bedrijven, instellingen, geheime genootschappen, de zwarte adel, (geheime) overleggremia, en de belangrijskte sleutelposities binnen het christelijk geloof met u doorgenomen. Wat wij ons afvroegen toen wij tien jaar geleden begonnen met het onderzoeken van de machtselite was hoe al die bovengenoemde partijen en organistaties en sleutelfiguren achter de schermen tot een gezamenlijke agenda konden komen. De jaarlijkse bilderbergconferentie is daar een goed voorbeeld van. Hierin worden zakenlui, politici, adel, topbankiers en vele andere invloedrijke personen (die niet op de gastenlijst staan) bij elkaar gebracht op een geheime loctatie onder het mom van brainstormen over uiteenlopende agendapunten die vervolgens niet naar buiten mogen komen. Naar de buitenwereld toe worden enkele standaardonderwerpen gecommuniceerd, zoals: vrede in het Midden-Oosten, klimaat, bestrijding van honger en armoede, et cetera. Nobele onderwerpen zult u denken. Daarnaast worden minder nobele zaken besproken die geheim moeten blijven voor het klootjesvolk, de proletarier, de belastingbetaler en stemgerechtigde: u en ik. Voor het slapende deel van de wereldbevolking wordt deze Bilderberggroep als volgt gepresenteerd: criticasters worden belachelijk en monddood gemaakt, zoals u uit het volgende filmpje kunt opmaken: https://www.youtube.com/watch?v=grRSPiREq1g. Op het internet is in de alternatieve media veel informatie te vinden over de daadwerkelijke doelstellingen van deze enge club. Om u niet te overvoeren met informatie hebben wij slechts een tweetal filmpjes voor u geselecteerd: https://www.youtube.com/watch?v=_XfWA8ryfPM en https://www.youtube.com/watch?v=F2PFh6oJBws (vanaf minuut 11:32 wordt het interessant).

Een ander belangrijke wereldwijde agenda is Agenda 21. Officieel is Agenda 21 een programma van de Verenigde Naties met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het is een uitvoerig actieplan dat globaal, nationaal en plaatselijk door organisaties van de V.N., de overheden, en de belangrijkste organisaties op elk gebied waarbij de mensen het milieu beïnvloeden moet worden nageleefd. 21 verwijst naar de 21ste eeuw. Onder voorwendselen van bovengenoemde “ontwikkeling” streeft men naar een wereldregering, een wereldleger, een wereldmunt (cahsless society) en een sterk verminderde wereldpopulatie, zodat die beheersbaar en controleerbaar wordt. De valse troef die steeds als mantra wordt gepresenteerd is onder andere die van ‘global warming’ en toen bleek dat de aarde afkoelde in plaats van opwarmde ‘global climate change’. Door minder wereldburgers te produceren zou de wereldhonger en de vermeende CO2-problematiek snel tot het verleden behoren. Ieder weldenkend mens weet dat een betere wereldwijde verdeling van grondstoffen, rijkdommen, voedsel en échte vrije handel het hongervraagstuk meteen zou oplossen. Door bedrijven en burgers allerlei beperkingen (belastingen) op te leggen voor het gebruik van natuurlijke grondstoffen, water en lucht worden wij stap voor stap in een keurslijf gedrukt. Onze bewegingsvrijheid zal verder worden beknot en er zal een aanslag gedaan worden op onze privé-eigendommen. In deze Nieuwe Wereldorde zal er een kleine heersende elitaire klasse zijn en daarnaast de grote meute, het slavenvolk, dat voor die elite werkt. Een middenklas zal er niet meer zijn. Die tendens is nu al zichtbaar in vele Westerse landen waaronder de VS. De depopulatieplannen worden uitgevoerd, as we speak, door onze barmhartige weldoeners, te weten: meneer en mevouw Gates met hun “foundation”. Ruiterlijk hebben zij meerdere keren toegegeven de gehele wereldpopulatie te willen vaccineren. In de ‘Derde Wereld’ is hij in veel landen als ‘persona non grata’ gebombardeerd (waaronder India) door de vele slachtoffers die zijn gestorven, steriel zijn geworden dan wel anderszins vaccinatieschade hebben opgelopen Voor meer informatie over agenda 21 verwijs ik u graag naar onderstaande artikelen Agenda 21 “Het geheime plan voor de aarde” en https://www.ellaster.nl/2019/12/28/agenda-21-is-dat-niet-een-andere-term-voor-de-nieuwe-wereld-orde/. Een film waarnaar de vermaarde David Icke altijd verwijst als hij de Nieuwe Wereldorde moet beschrijven is die van ‘The Hunger Games’. Daarnaast raad ik u aan de boeken ‘1984’ (Geore Orwell) en ‘A Brave New World’ (Aldous Huxely) te lezen. Ongelovelijk te ontdekken dat deze boeken uit respectievelijk 1948 en 1932 zoveel ‘inside information’ bevatten. De wereld is zich nu letterlijk aan het ontvouwen op een wijze die deze heren in hun werken hebben beschreven. Een ander opmerkelijk punt zijn de raadselachtige “Tien Geboden” uit Georgia (VS). Ook wel de Georgia guidestones genoemd. Op dit “monument” staat in een aantal talen geschreven wat het plan met de wereld is. Voor velen een symbool van de Nieuwe Wereldorde. Ik nodig u uit dit artikel te lezen en het bijbehorende filmpje te bekijken. The Georgia Guidestones. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën en bevindingen.

Laat uw comment(s) achter door op de titel van het gelezen artikel te klikken en helemaal naar beneden te scrollen.

Wie zijn de werkelijke machthebbers in de wereld?

In veel artikelen op deze website wordt veelvuldig gesproken over de heersende machtselite, de cabal of deepstate (schaduwregering). Ook de term ‘illuminati’ wordt door ons Forum regelmatig gebruikt en is het bekendst bij het grote publiek. Het internet staat vol met filmpjes, artikelen en complottheorieën over de werkelijke machthebbers op deze aarde. Ook is er veel desinformatie te lezen. Wat is nu waar en wat is gebaseerd op leugens? Deze vraag is niet zo eenvoudig te beantwoorden. De machtselite treedt immers niet graag op de voorgrond. De echte top van een aantal (illuminatie)bloedlijnen verandert regelmatig van naam en hun domicilie is lastig, zo niet onmogelijk te achterhalen. Hierdoor wordt het nog ingewikkelder om inzicht te verkrijgen in hun handelen en in hun organisatiestructuur.

Voordat wij verder gaan met onze uiteenzetting over de structuur en reikwijdte van deze machtselite willen wij eerst op een aantal zaken wijzen. In de eerste plaats is er geen sprake van elite. Feitelijk zijn het een aantal zeer rijke en vaak (zwarte) adelijke families die generatie na generatie clandestien de wereld regeren. U bent waarschijnlijk wel bekend met de bekende en machtige families als de Rockefellers en de Rothschilds en de verregaande invloed die zij uitoefenen op het financiële systeem, onderwijs, farmacie en nog veel meer. Volgens Robin de Ruiter, onderzoeksjournalist, zijn er 13 (satanische) bloedlijnen, ook wel illuminati genoemd, die de scepter zwaaien over de wereld met als doel volledige wereldheerschappij na te streven, namelijk: de families Rothschild, Warburg, Rockefeller, DuPont, Russell, Onassis, Bundy, Freeman, Kennedy, Collins, Astor en Li. Als u goed geteld heeft, mist u nog één naam, daarover straks meer. Op andere fora, blogs en websites, zoals https://www.ellaster.nl/ en http://gerritherders.blogspot.com/ treft u andere indelingen aan. Zij stellen dat de zwarte aristocratische bloedlijnen (aristocrazia negra) nog boven deze machtige families staan. Vrijwel bovenaan de piramide staat de ‘commissie van 300’. De leden van deze commissie zijn de machtigste mensen op aarde. De overgrote meerderheid van hen komt uit de zwarte adel. Sommige onderzoekers stellen dat een echelon daarboven weer een handjevol rijke en machtige families staan (zie illustratie hierboven). De top van de piramide wordt gevormd door de ‘raad van 13’. Dit zijn de allerbelangrijkste en meest machtige families op de planeet. Of sommige families van de zwarte adel absoluut heersen, of dat de Rothschilds het meest belangrijk zijn, laten wij even in het midden. Feitelijk vindt er onderling ook steeds een machtsstrijd plaats. Naast deze families heb je een subelite die bestaat uit captains of industry, bekleders van andere topfuncties bij belangrijke multinationals, rijke zakenlieden, zoals Bill gates en George Soros, (ex-)politici (o.a. de Clintons) en vele, vele andere invloedrijke personen. Deze figuren staan wel vaak in de spotlights en voeren de agenda van de topelite uit. Veel bedrijven, organisaties en instellingen worden gecontroleerd en gebruikt voor de doeleinden van deze machtselite. Voorbeelden hiervan zijn onder meer de Verenigde Naties, de Bildergberggroep en de Council of Foreign Relations. Daarnaast bestaat er een elite van hoge ingewijden in (geheime) genootschappen, zoals de vrijmetselarij, de Maltezer Orde, de Orde der Tempeliers, de Jezuïetenorde (de paus), leden van de Bilderbergroep et cetera, die doorgaans ook weer sleutelposities bekleden in de maatschappij. Het is dus niet gemakkelijk om te spreken van dé elite. Wanneer men over de illuminati spreekt, wordt meestal gedoeld op de in 1776 door Adam Weisshaupt opgerichte genootschap. Echter gaan de bloedlijnen terug naar de tijd van de farao’s. Vrijwel alle (zwarte) adelijke families in Europa en ver daarbuiten stammen af van Sumerische, Babylonische of Egyptische vorsten. Men trouwde binnen de families om de bloedlijnen zuiver te houden. Alle huidige koningshuizen zijn met elkaar verbonden. Veel (Amerikaanse) presidenten hebben eveneens aristocratische roots, toeval denkt u ?

Ten tweede, wil ik u nu vragen, hoe moeilijk dit ook is, om uw vaste wereldbeeld, uw religie, uw dogma’s en uw conditioneringen een moment ter zijde te schuiven. Degene die de piramide bestuurt is volgens dit Forum en de machtselite zelf namelijk: lucifer. Of u een religieuze achtergrond heeft of niet, agnostisch dan wel atheïstisch bent, wel of niet gelooft in metafysische wezens of entiteiten, dat maakt nu even niet uit. Deze machtselite gelooft wel degelijk in Lucifer. Sterker nog, zij voeren satanische rituelen uit om hun god te eren. Ofschoon de meerderheid van de wereldbevolking hierin niet gelooft en u wellicht ook niet, nodig ik u toch uit door te lezen. Het is namelijk erg belangrijk dat u hierdoor de zeer slechte intenties van deze machtselite leert te begrijpen. Er zijn hier boeken over vol geschreven en op het internet gonst het van de verhalen. Het zou te veel vergen om in dit artikel hier uitgebreid over uit te weiden. Het komt erop neer dat deze families onder invloed staan van zeer negatieve krachten, die zij deels ook zelf oproepen met hun rituelen. Het ontbreekt hen aan alle mogelijke vormen van empathie jegens hun medemens, waardoor zij eigenlijk min of meer gevoelloos zijn en er geen problemen mee hebben om anderen uit de weg te ruimen om hun doelen te bewerkstelligen. Het vergieten van bloed an sich is een bezigheid die hen niet tot vol afschuw drijft, integendeel. Men floreert juist op de pijn en het lijden van andere mensen. Niet alle leden van de machtselite, met name de lagere niveaus (subelite) hebben deze demonische trekken. Vaak worden zij verplicht, uit hoofde van hun functie en/of ambitie, mee te doen of te kijken naar zeer ernstige satanische rituelen waarbij soms zelfs kinderen als bloedoffer worden vermoord en/of worden verkracht. Deze mensen worden vervolgens gechanteerd door hun aanwezigheid bij dergelijke rituelen, waardoor men geen kant uit kan. Op verraad staat de doodstraf. Wij geven toe dat dit voor velen zeer ongeloofwaardig in de oren moet klinken. Elders op deze website gaan wij hier uitvoeriger op in. De allerhoogste dertiende bloedlijn is dus Lucifer zelf. De 13 bloedlijnen vormen tezamen de Illuminati en kunnen gerekend worden tot de leidende satanisten in de wereld. Ze eren Lucifer als hun ware god en ze in geloven dat die ooit de hele wereld gaat regeren. Lucifer kan immers niet in den vleze als zichtbare persoon macht uitoefenen op aarde en daarom gebruikt hij de Illuminatidynastieën om een nieuwe wereldregering op te zetten: de nieuwe wereldorde. Deze nieuwe wereldorde zal worden geschapen door chaos, terreur, oorlog en tweedracht te zaaien onder de mensen om daarvan uit (ordo ab chao) een technocratische, fascistoïde / communistische wereldregering te vormen, waarin ieder mens gecontroleerd wordt en slaafs mee dient te draaien in een volledig totalitair systeem. In een volgend artikel zullen wij ingaan op hun “geheime” agenda.

U kunt hier uw commentaar achterlaten.

Weg met illegale lockdown!

Gelukkig laat niet iedere burger zich ringeloren door de autoriteiten.

Beste lezers van dit Forum. Wat ons steeds weer verbaast is het gemak waarmee burgers in toom worden gehouden door onze overheid. Alle wekenlang zitten we in een “intelligente lockdown”, waarbij de economie langzaam kapot wordt gemaakt en wij met zijn allen van onze vrijheid zijn beroofd. Hele volksstammen zitten in kleine flatjes met gezinnen op elkaar gepakt en zien de hele dag door de op angst gebaseerde beelden die de mainstream media dag in dag uit injecteren in onze breinen. Dit gif heeft zijn slopende uitwerking reeds gehad op het overgrote deel van de bevolking. Bijna iedereen is om. Corona is een gevaar en dat moet met alle mogelijke middelen bestreden worden. ‘Alleen samen krijgen we het coronavirus in Nederland onder controle, zo luidt het adagium. Is er dan niemand die anders denkt, die een andere mening toegedaan is en wat genuanceerder op de berichtgeving van onze vrienden van de NPO en consorten kan inhaken? Ja, die zijn er gelukkig wel degelijk! Enkele leden van dit Forum hebben overdag een baan en werken ’s avonds hard om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen van deze toch wel fascinerende (eind)tijd waarin we nu leven. Deze leden hebben vrijwel dagelijks contacten met mensen uit diverse geledingen van de maatschappij uit hoofde van hun functies. Het thema ‘corona’ komt altijd aan bod. Verrassend is dat er ook zo’n grote groep mensen is die zeer grote vraagtekens zet bij het tot stand komen van de corona-uitbraak, de hype die eromheen hangt en de draconische maatregelen die genomen worden. Veel werklozen en ondernemers die na keihard werken hun baan of bedrijf verliezen en waarvoor ? Waarom wordt er zo grootschalig uitgepakt ? Is dat alleen maar om corona zo besmettelijk is of speelt er misschien meer? Wij blijven het zeggen: corona is een besmettelijke ziekte die minder levens eist dan de griep. Waarom zien we dit niet in met zijn allen? Wij gaan u een paar getallen geven om de hysterie te ontkrachten:

1) Aziatische of Russische griep (1889 – 1890) Soort: H3N8 of H2N2 Dodental: 1 miljoen

2) Spaanse griep (1918-1920) Soort: H1N1 Dodental: 50-100 miljoen

3) Aziatische griep (1957-1958) Soort: H2N2 Dodental: 1,1 miljoen

4) Hongkonggriep (1968-1969) Soort: H3N2 Dodental: 1 miljoen

5) Russische of rode griep soort: H1N1 Dodental: onbekend

6) Varkensgriep (2009) Soort: H1N1 Dodental: 300.000-400.000

Bron:https://newscientist.nl/nieuws/de-zeven-keer-in-de-geschiedenis-dat-de-griep-flink-huishield/)

Wereldwijd sterven er aan de gewone griep maximaal tussen de 600.000 a 700.000 mensen! De griepgolf in Nederland zorgde voor rond de 8.000 doden. We zitten nu niet eens op de helft. Het aantal coronadoden wereldwijd ligt nu op de 125.984 (d.d. 14-04-20) (Bron:https://www.demorgen.be/voor-u-uitgelegd/coronavirus-in-cijfers-en-kaarten-het-aantal-besmettingen-doden-en-genezen-patienten~b5875c3f/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F) Stel dat er meer dan een miljoen doden zouden vallen door COVID-19, dan nog ga je geen miljarden mensen opsluiten in hun huizen en de wereldeconomie laten crashen. Denk na! Waarom wordt er dan nu wél zo groots uitgepakt? Wie bepaalt eigenlijk die maatregelen waarvan wij zo’n last hebben ? Rutte niet. Die had het liefst de economie draaiende gehouden en wat kleine beperkende maatregelen willen invoeren, als u het ons vraagt. Viel het u ook op dat Nederland een van de laatste landen was die over ging tot een lockdown? Zou de Europese Unie druk op Rutte hebben uitgeoefend, of was het de WHO (Wereldgezondheidsorganisatie) die onder invloed staat van de cabal en overheden als de onze de “nodige adviezen” influistert? Als er officieel geen noodtoestand is uitgeroepen waarom mogen bedrijven dan niet openblijven en worden mensen beboet die in groepjes de straat opgaan? Ze volgen de richtlijnen niet op van het RIVM en de overheid, dat is duidelijk wat anders dan het overtreden van een noodwet. Het belangrijkste is dat er helemaal geen noodtoestand is! Er is geen pandemie! Er heerst een vervelend virus. De WHO heeft onlangs de definitie van het begrip ‘pandemie’ gedegradeerd, waardoor men deze kwalificatie over een snel om zich heen spreidende ziekte sneller mag toepassen. Bent u ook van mening dat deze lockdown onterecht is en wenst u weer in vrijheid te kunnen leven, teken dan onderstaande petitie. Misschien zult u het niet met alle onderwerpen eens zijn die de initiatiefnemers van de petitie in hun begeleidende schrijven beweren, toch raad ik u aan deze te ondertekenen als u uw vrijheid liefheeft en af wil van de voortdurende destructieve boze droom waarin wij ons nu bevinden. Aan u de keus! https://www.petities.com/75_jaar_vrijheid_-_stop_de_onrechtmatig_uitgeroepen_lockdown_en_vrijheidsbeperkende_maatregelen?uv=22852296&utm_source=whatsapp.

Laat uw comments voor ons achter.

Stevent Nederland langzaam af naar een politiestaat?

Boa’s moeten beschikken over dezelfde (wapen)uitrusting als de politie. De coronacrises helpt hierbij een handje.

Het was weer raak vanavond op Een Vandaag (14-04-202). Een aantal incidenten heeft plaatsgevonden in het afgelopen paasweekend. Terwijl handhavers driftig de anderhalvemetermaatschappij probeerden te verdedigen bij jongeren die, hoe halen ze het in hun hoofd, in kleine groepjes aan het chillen waren op hangplekken, parkjes en veldjes, vloog de vlam in de pan op sommige plekken in land. Met name toen de boa’s bekeuringen gingen uitdelen van een paar honderd euro per persoon ging het mis. Er zijn her en der rake klappen gevallen. Niet goed te keuren uiteraard. De mishandelingen die gewoonlijk plaatsvinden in grote steden op de doorsnee feestdagen en weekenden laten we nu even gemakshalve weg. Het is immers coronatijd! Naast het promoten van vaccineren van de hele wereldbevolking, het bewust laten crashen van de economie, contant geld verder uitbannen, mensen te laten volgen via de corona-app, wordt nu de kaart getrokken van het nog “veiliger maken” van het Koninkrijk der Nederlanden. Hoe doen we dat ? Gewoon door stap voor stap handhavers die je vroeger vriendelijk sommeerden van je fiets af te stappen als je met haast door de winkelstraat heen sjeesde – overigens volkomen terecht – over een wapenuitrusting te laten beschikken gelijk aan die van de politie. De nostalgische tijd van de handhaver die je vriendelijk vroeg iets te doen, dan wel na te laten, lijkt nu verder weg dan ooit. “Maar Forum, drastische tijden vragen nu eenmaal drastische maatregelen“, zullen vele verstokte NOS-verslaafden wellicht gedacht hebben, toen ze het “nieuwsitem” zagen. Natuurlijk is het niet te vergoelijken dat jongelui of wie dan ook handhavers, boa’s, politie-en/of hulpdiensten te lijf gaan. Laat dat duidelijk zijn. Waar het ons omgaat is dat deze paar incidenten breed uitgemeten wordt. Het wordt zo gehypet in de media. En waarom is dat ? Dat zullen wij u vertellen. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking is gehypnotiseerd. Niet alleen gehypnotiseerd maar ook geconditioneerd om in die permanente staat te verblijven. De media dragen daar graag zowel bewust (nieuwsmakers) als onbewust (nieuwslezers) hun steentje aan bij. Door in te spelen op de angst die het coronavirus het land momenteel gijzelt en dit te koppelen aan een zeer klein aantal incidenten wordt het verkopen van de uitbreiding van het wapenarsenaal aan de massa heel gemakkelijk. Sterker nog, men zal dit eisen van de overheid. Ziet u het patroon weer ? Probleem (=corona wordt gehypet en leidt tot absurde maatregelen die door jongelui moeilijk zijn na te leven, wat leidt tot enkele incidenten). Reaction (=het volk wenst dat hier streng tegen wordt opgetreden). Solution (=de overheid komt met de oplossing van strenger straffen en maakt harder optreden door handhavers mogelijk door ze te voorzien van allerlei wapentuig. Zo drijven we beetje bij beetje af naar een politiestaat waarin we niet meer vrijelijk mogen bewegen. In dat opzicht gaan we steeds meer de VS achterna. U denkt toch niet dat na de coronacrisis de wapenuitrusting weer ingeleverd wordt, of wel ?

Wij zijn benieuwd naar uw mening betreffende dit artikel.

Een medicijn tegen corona: geen interesse !!!

Terwijl de hele wereld druk bezig is om een vaccin tegen corona te fabriceren, dan wel medicatie tegen deze ziekte te ontwikkelen in pilvorm of anderszins, is de remedie misschien wel dichterbij dan wij denken. Huisarts Rob Elens uit Meijel (Limburg) zegt een tiental mensen te hebben genezen van het coronavirus. Goed nieuws zult u denken. Dit wordt (wereldwijd) voorpaginanieuws! Niets is echter minder waar. De beste man is inmiddels teruggefloten door de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd. Terwijl je zou verwachten dat zijn ‘experiment’, dat geënt blijkt op een oud malariamiddel zich op brede belangstelling zou mogen verheugen, hangt de huisarts fikse boetes boven het hoofd als hij doorgaat met mensen genezen van corona! Hieronder kunt het artikel nalezen uit De Telegraaf van 9 april jl. https://www.telegraaf.nl/nieuws/142970750/inspectie-dwingt-limburgse-huisarts-te-stoppen-met-corona-mix Wat het Forum erg vreemd vindt is dat dit geweldige nieuws niet omarmd wordt en niet nader wordt onderzocht in laboratoria, ziekenhuizen en andere onderzoekscentra onder auspiciën van het Ministerie van Volksgezondheid. Onze vriend viroloog, Ab Oosterhaus, wuifde het succes van Elens in eerste instantie niet af. Hij pleitte echter wel voor dubbelblind onderzoek. “Mogelijk het onderzoeken waard”, voegde hij eraan toe. Oosterhuis, wellicht jaloers dat hij zelf niet op het idee was gekomen (hydro)chloroquine te gebruiken voor de bestrijding tegen corona en ook geen aandelen heeft voor dit mogelijke panacee. Velen van u kennen Oosterhaus nog van de “pandemische” Mexicaanse griep van een aantal jaren terug. Deze man was in staat onze overheid te laten geloven dat er een dringende noodzaak was vaccinaties tegen deze griep. Hij liet de regering voor Euro 34.000.000,- aan vaccins inkopen om deze “verschrikkelijke” ziekte te overwinnen. Helaas, voor hem, werd hij gefilmd terwijl hij juichend de gang overliep toen hij hoorde dat de Nederlandse overheid definitief de aankoop van de vaccins bevestigde. Appie had namelijk zelf veel aandelen in het bedrijf die de vaccins zouden gaan maken. Klik op deze link https://www.youtube.com/watch?v=lkS0ki6G4ec. Nog walgelijker was het toen hij sommeerde de whiskeyfles erbij te halen om het eerste ziektegeval te “vieren”. Klik op deze link. https://www.youtube.com/watch?v=i1JG0ttTz58. Wat schetst onze verbazing ? Dezelfde figuur komt doodleuk weer op televisie tijdens de coronacrisis om de onnozele burger wederom te voorzien van “deskundig advies”. Leest u onderstaand artikel over dezelfde Limburgse huisarts, waarin Ab Oosterhaus commentaar geeft op de resultaten van Elens. https://www.telegraaf.nl/nieuws/301895413/limburgse-huisarts-claimt-ik-genas-coronapatienten. In andere delen wereld van de wereld werden dezelfde spectaculaire resultaten geboekt met (hydro)chloroquine al dan niet in combinatie met zink, azitromycine en andere bestanddelen. De indruk van het Forum is dat er in het geheel geen haast gemaakt wordt met het vinden van een geneesmiddel op de hoogste regionen van macht. Zo zijn er, zoals u weet, al geruime tijd medicijnen tegen bepaalde vormen van kanker, waarvan u en ik niet kunnen profiteren, maar wel beschikbaar zijn voor de machtselite. Depopulatie is één van de agendapunten van de cabal. Daarnaast is het zaak dat de economie totaal verwoest wordt, zodat de machtselite de bevolking geheel in haar greep kan krijgen. Daarover zal ik u berichten in een volgend artikel. Hieronder een filmpje van wederom een genezing van corona op basis van een reeds bestaande medicamenten. Laat uw bericht(en) achter.

Corona nu ook gebruikt voor beperking van de vrijheid van meningsuiting !

Beste lezers van de deze site. Op 11 april 2020, zag ik een fragment van het achtuurjournaal. U weet wel dé nationale nieuwsverslaggever op Sesamstraatniveau. Wellicht begint u ook door te krijgen hoe bepaald ‘nieuws’ bij de NOS in elkaar wordt gezet. Voordat ik u verwijs naar het bewuste fragment van de uitzending, nodig ik u uit om met ons mee te denken.

De NOS begint een item over 5G-zendmasten. In Groningen en Noord-Brabant zijn de afgelopen dagen een aantal 5G-zendmasten in brand gestoken. Beelden van brandschade worden getoond en een getuige wordt aan het woord gelaten. Dan volgt een korte opmerking waarom mensen hiertoe in staat zijn, namelijk de zorgen over de schadelijkheid van straling voor mens & milieu. Nu wordt het interessant! De presentatrice doet verslag van verhalen die de ronde gaan op sociale media over een verband dat gelegd wordt tussen de symptomen van corona en die van 5G. Deze tweet luidt als volgt:

De 5G als eerste getest in, jawel Wuhan vlak voor “corona” uitbrak. 5G door je lijf LATEN gieren verbrandt longblaasjes en sterf je door zuurstofgebrek. Zo helder. Waarom noemt de media de combinatie corona met 5G niet???? MENSEN WORDT WAKKER.

Of u het nu met deze uitspraak van bovenstaande tweet eens bent of niet, doet nu even niet ter zake. Feit blijft dat het gevaar van 5G gebagatelliseerd wordt. Zelfs corona wordt er nu bijgehaald. Het NOS-journaal koppelt met deze tweet bepaalde (des)informatie aan 5G, opdat het grote publiek de gevolgen van 5G niet meer serieus neemt en de mensen die dat wel doen als complotdenkers worden neergezet. Deze strategie zien wij zo vaak terug in de mainstream media. Vervolgens wordt er een “deskundige” opgetrommeld die verklaart dat schadelijke effecten zijn uitgesloten, dan wel nihil zijn, want er zijn immers tienduizenden onderzoeken geweest die geen causaal verband konden leggen tussen de straling van 5G en de volksgezondheid, aldus de expert. Ieder weldenkend mens weet dat een dergelijke verband pas na vele jaren pas definitief is vast te stellen. Uit Zwitsers onderzoek blijkt dat er wel degelijk kans op gevaar voor de gezondheid en het milieu ontstaat door het uitzenden van hoge 5G-frequenties. Ik raad u sterk aan zelf op onderzoek te gaan met betrekking tot dit onderwerp. Onderstaande links hebben betrekking op de sterke anti-5G-lobby in Zwitserland. Daar zijn de eisen dan ook veel en veel strenger dan in de rest van de wereld. https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6879060/250449/zwitserland-zet-uitrol-5g-voorlopig-stop.html, https://www.jrseco.com/nl/david-en-goliath-gevecht-in-zwitserland-vanwege-gezondheidsrisicos-5g-uitrol/. De Europese Unie wordt gewaarschuwd door 180 vooraanstaande wetenschappers en artsen onder wie één van de initiatiefnemers, de Zweedse professor in de Oncologie, de heer L. Hardell. Zie onderstaande link https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/. Wanneer de “deskundige” uitgesproken is en alle kijkers (u) overtuigd zijn dat het wel goed zit met 5G, wordt nog even, tussen en lippen door, verkondigd dat in deze tijd van corona de hulpdiensten (ambulances) bereikbaar moeten zijn, waardoor deze daders die door hun acties sommige telefoonlijnen hebben uitgeschakeld, in een nog slechter daglicht komen te staan. Vervolgens komt onze minister van Justitie en Veiligheid in beeld, dhr. Grapperhaus. Vermanend spreekt hij de natie toe. Lieden die dergelijke misdaden plegen, zullen ernstig worden gestraft. Dus geen taakstraf, maar gevangenneming! De geheime agenda moet immers zo snel mogelijk worden ontvouwd. Veel kijkers zullen instemmend geknikt hebben. Strenger straffen: dat is de oplossing. Dit zal ze leren! Terwijl degenen die juist gestraft zouden moeten worden degenen zijn die dit 5G-netwerk willens en wetens door willen drukken. Ook veel bedrijven die dergelijke masten moeten plaatsen, kennen de schadelijkheid ervan. Een vriend van een lid van dit Forum heeft gewerkt bij VolkerWessels. Hij vertelde ons dat veel monteurs ziek zijn geworden (kanker) door het plaatsen van dergelijke zendmasten of door het onderhoud ervan. Het bestuur van het bedrijf is op de hoogte, maar dit wordt stelselmatig onder de pet gehouden. Bij andere, soortgelijke bedrijven gebeurt precies hetzelfde. Als Grapperhaus klaar is met zijn verhaal, gaat men over naar Groot-Brittannië, waar dergelijke incidenten (uitgebrande 5G-zendmasten) ook hebben plaatsgevonden. Dan komt wat ons betreft de apotheose: Men legt direct een link tussen deze acties door enkelingen en het grote aantal “complottheorieën” over 5G en corona die op diverse internetkanalen rondzingen (lees: YouTube/Facebook). Er wordt daarna doodleuk geconcludeerd dat dergelijke filmpjes ten eerste allemaal als complotten worden gezien (wie bepaalt trouwens wel filmpje een complot bevat en welke niet?) en tweede, nog schokkender, dat ze daarom allemaal maar verwijderd dienen te worden van het internet, aldus de Britse regering. HOE BEDOEL JE DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING WORDT AAN BANDEN GELEGD??? Gek genoeg zal de meerderheid van de Sesamstraatkijkers, excuus, ik bedoel de comateuze achtuurjournaalaanhangers eens zijn met deze door het achtuurjournaal zorgvuldig opgebouwde conclusie. Wij blijven het iedere keer maar herhalen: corona wordt gebruikt en misbruikt om de agenda van de elite/cabal uit te voeren ! En mondige, goed geïnformeerde burgers horen daar nu eenmaal niet bij…

Hieronder treft u de link naar het achtuurjournaal van 11 april 2020 aan, een nieuwsartikel/filmpje over 5G en een link naar een website van een echter stralingsdeskundige. Laat uw comments voor ons achter…

https://nos.nl/uitzending/nos-journaal (fragment minuut: 18:04 – 21:12)

https://www.ad.nl/tech/is-5g-schadelijk-voor-de-gezondheid~a09354d4/

http://www.stralingsvrijhuis.nl/

Corona leidt tot NSB-praktijken !

Na de anonieme kliklijnen voor belasting – en uitkeringsfraude, Misdaad anoniem, het Polenmeldpunt, meldpunt Linkse indoctrinatie krijgen we dan nu de Coronakliklijn. Dat wij Nederlanders dol zijn op dergelijke meldpunten en kliklijnen en daarbij totaal geen scrupules hebben, werd al pijnlijk duidelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar liefst 70% van de Nederlandse Joden werden vermoord en velen zijn verraden. Alleen traditionele anti-jodennaties, zoals Hongarije en Polen “scoorden” hoger. https://www.trouw.nl/cultuur-media/het-verraad-heeft-een-gezicht~b3d783c2/ “Om nou een parallel naar W.O. II te trekken, gaat mij te ver Forum!”, zult u wellicht denken. Eerlijk gezegd denken wij van niet. Natuurlijk kun je het systematisch uitroeien van een bevolkingsgroep niet een-op-een vergelijken met het aangeven van medeburgers die de RIVM-richtlijnen niet respecteren. Toch zien wij wel degelijk overeenkomsten. Ten eerste wordt met deze kliklijn/klikapp een heel nare, haast fascistoïde klimaat geschapen waarbij je niet alleen door ordehandhavers in de gaten wordt gehouden, beboet en straks misschien wel abgeführt wordt. Nee, het gevaar komt nu uit onverwachte hoek. Misschien is het wel die lieve oude buurvrouw van 82 die heeft geklikt, of Marijke die schuin tegenover mij woont, die mij nooit gedag zegt en mijn bloed wel kan drinken. Misschien is het mijn eigen kind wel, die niet met het hele gezin naar strand wil en vast al de klikapp heeft geïnstalleerd? Je weet het niet, je vijand slaapt immers nooit. Het belemmerd worden in je vrijheid door het verraden van brave, volgzame en dociele calvinistische burgers hebben we in de oorlog reeds gezien. Joden werden stelselmatig uit het openbare leven verdreven en samenscholen was natuurlijk helemaal een taboe geworden, tot het moment dat vluchten of onderduiken de enige overgebleven opties waren. Paradoxaal genoeg is onderduiken nu juist hetgeen wat ze wel willen, dat wij doen. In de oorlog werd ‘kopgeld’ in het vooruitzicht gesteld van Fl. 2,50 en later zelfs Fl. 40,- ! (= Euro 300,-) voor het verraden van Joden. Sommigen deden het voor niets en vele politieagenten werden gecomplimenteerd voor hun inzet door Mr. Adolf Eichmann himself. U kunt zich voorstellen als vele brave en goedgelovig burgers, namelijk onze vaders en moeders, opa’s en oma’s, al hiertoe in staat zijn geweest. Om uit ideologie of voor een kleine beloning medeburgers aan te geven die daarop de dood vonden, dan kunt u wel nagaan hoe hoog het klikpercentage bij de coronacrisis zal komen te liggen. Nu staan de levens van een paar duizend Joden niet op het spel. Nee, nu komen u en mijn leven in gevaar ! Ofschoon, nu nog, geen beloning in het vooruitzicht wordt gesteld, kan ik u verzekeren dat het straks gaat stormlopen. Overbezette kliklijnen en een klikapp die gaat crashen als dit zo doorgaat, let op onze woorden. Wie haalt het dan ook in zijn hoofd om met zijn hele gezin naar Katwijk aan Zee te gaan, stelletje hufters, uitschot. Tuig van de richel is het ! Wie weet wie of wat je daar tegen het lijf loopt. Die anderhalve meter afstand, is ook zo weinig hè? Ik vind het doodeng. Kom je straks thuis, heb je ineens een flinke griep te pakken. DIT WIL JE GEWOON NIET !! Hoe de kliklijn precies werkt vindt u in onderstaande links terug https://beveiligingnieuws.nl/nieuws/kliklijn-voor-overtreding-coronaverordening , https://www.gids.tv/video/191448/goedemorgen-nederland-kliklijn-voor-wie-zich-niet-aan-corona-maatregelen-houdt

In de Tweede Wereldoorlog werd de Nederlandse bevolking door de Duitsers onverschilligheid en een ’gebrek aan morele en mentale weerbaarheid’ verweten. Mede hierdoor liep de deportatie zo “succesvol”. Kennelijk is er in de afgelopen 80 jaar weinig veranderd. We zijn nog even onverschillig voor wat er zich allemaal in onze samenleving en op het wereldtoneel afspeelt. We doen braaf wat de overheid ons oplegt, we geloven en masse het achtuurjournaal en naaien onze broeders en zusters er bij de autoriteiten bij onder het mom van onze eigen veiligheid en die van uw naaste. “Een leugen die eenmaal uitgesproken wordt, blijft een leugen maar een leugen die duizend keer verteld wordt, wordt de waarheid, aldus Joseph Goebbels. En hij heeft gelijk gekregen. Het wordt hoogtijd dat wij wakker worden en deze “pandemie” gaan zien wat zij werkelijk is. Een besmettelijk virus waar meestal ouderen en mensen met een zwakke gezondheid goed ziek van kunnen worden of aan kunnen overlijden. In 2018 overleden er 8.000 mensen aan een pandemie in Nederland. Niemand die daar een dag van wakker heeft gelegen. Geen mediahype, geen grote krantenkoppen, geen influencers ingeschakeld om ons thuis te houden en geen verregaande maatregelen die werden afgekondigd. 8.000 doden !!! Laten wij de realiteit niet uit het oog verliezen en deze ziekte beoordelen op wat het is, namelijk: een vervelend besmettelijk virus.

Terwijl wij dit artikel voor u aan het uitwerken waren, werden wij geconfronteerd met de nieuwste controlegadget van de staat, te weten: de corona-app. Niet te verwarren met de klikapp/kliklijn. De app heeft als doel om in de gaten te houden wie corona heeft of in aanraking is geweest met besmette mensen. Burgers die onder die categorie vallen, dienen thuis te blijven en vallen onder de ‘lockdown’. Met de corona-app kan iedereen worden getraceerd door de overheid, zowel zieken als gezonde/genezen mensen. Mobiele telefoons wisselen aan elkaar een signaal uit via bluetooth. Telkens als uw telefoon in de buurt is van een toestel van een ander, volgt er een korte digitale begroeting, waarbij de telefoons enkele gegevens uitwisselen. Als u dan later besmet blijkt te zijn met het coronavirus, krijgt iedereen die een bepaalde periode in uw buurt was een bericht met die mededeling. U wordt dan verzocht om contact op te nemen met de GGD. Kijk voor meer informatie over de app op https://www.ad.nl/tech/hoe-werkt-de-corona-app~a95affe3/. De overheid garandeert ons dus onze privacy te zullen respecteren. Deze leus hebben we al vaker gehoord ! Het zal de langzame opmaat zijn voor totale controle van de bevolking. Als we zo dom zijn om die app massaal te gaan downloaden en te gebruiken, hoeven we misschien, nog niet, gemicrochipped te worden. Dat is dan wel weer een voordeel…

Hier kunt u uw commentaar achterlaten:

Verplichte vaccinaties door coronavirus !

(Source: Angus Reid Institute)

De vaccinatieplicht in het buitenland rukt op. In landen als Italië en Frankrijk zijn bijna alle vaccins verplicht. In Australië, de VS en Canada zijn er vergaande plannen om het vaccineren van de bevolking erdoor te drukken. Zo wordt geschermd met het uitsluiten van kinderen van scholen en crèches. Ouders kunnen rekenen op boetes indien hun kroost oningeënt blijft. In Nederland gaan geluiden op om ouders te straffen met het korten of stopzetten van de Kinderbijslag. Terwijl veel overheden nog niet zo lang geleden op felle kritiek mochten rekenen ten aanzien van hun prikbeleid, lijkt de weerstand tegen een algehele vaccinatieplicht goeddeels gebroken. Reden: het coronavirus! Het lijkt de machtselite weer gelukt om hun onderliggende agenda aan ons op te leggen. Typisch een staaltje Problem – Reaction – Solution. Er is een Probleem (vaak opzettelijk geschapen) namelijk het coronavirus (covid-19). Het probleem wordt bewust groot gemaakt en gehypet in de media. Er wordt duidelijk ingespeeld op onze gevoelens van angst en ontreddering. De meerderheid van de wereldbevolking schreeuwt om een Reactie roept: “Overheid, doe iets tegen deze verschrikkelijke griep, we vallen bij bosjes neer! Sluit ons desnoods voor langere tijd op. Laten we geen handen meer schudden en afstand houden en al het maatschappelijk en economisch verkeer zo veel mogelijk stilleggen, opdat deze pandemie, van verschrikkelijke omvang, de Zwarte Dood is er niets bij, de wereldpopulatie niet decimeert!” Vadertje staat komt natuurlijk met de Oplossing: Extreme, buitenproportionele maatregelen worden getroffen die de bevolking gerust moeten stellen. Ondertussen worden onze vrijheden geschonden, krijgt de wereldeconomie haar langverwachte reset en roept het op handen zijnde verplichte vaccinatiebeleid nauwelijks meer weerstand op. Sterker nog: de doodsneebevolking zal bij haar regeringen hierop aandringen ! Op slinkse wijze weet de de cabal iedere keer weer het volk voor de gek te houden en verwezenlijken ze hun duistere agenda step by step. Deze drietrapsraket (Problem-Reaction-Solotion) zult u steeds meer gaan herkennen op allerlei terreinen waarin de cabal actief is, indien u ten minste voldoende uit uw droomstaat bent ontwaakt. Het coronavirus wordt dus op allerlei manieren misbruikt om hun agenda uit te voeren. Wat die agenda precies inhoudt, leg ik binnenkort uit in speciaal aan dit thema gewijd artikel. Om aan te geven hoe de publieke opinie omgeslagen is door de coronaperikelen ten aanzien van verplichte vaccinaties in Canada raad ik u aan het onderstaande artikel te lezen. https://www.citynews1130.com/2019/02/21/mandatory-vaccines-poll/

Nu zullen sommige lezer wellicht denken: “Nou Forum, gaan jullie niet wat kort door de bocht ? Het is weliswaar geen pestepidemie, maar er vallen al wel honderden doden te betreuren en corona is nu eenmaal erg besmettelijk. En bovendien kan een vaccin bescherming bieden voor de volksgezondheid.” Op zich is dit een logische, maar, naar onze mening, een erg naïeve gedachte. Voordat u verder leest zult u, wellicht, een aantal dogma’s moeten afzweren, namelijk:

  1. De autoriteiten (overheden) hebben het het beste met ons voor ;
  2. Er is geen (geheime) elite/cabal die streeft naar wereldheerschappij;
  3. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), diverse ngo’s (niet-gouvermentele organisaties), veel ‘hulp-organisaties en/of charitatieve instellingen hebben geen dubbele agenda’s of handelen niet in totale tegenstrijd met hetgeen ze naar de buitenwereld toe menen te beogen (o.a.: Bill & Mellinda Gates Foundation)

Naast de “reguliere” vaccinatieschade‘ (klik hiervoor onder meer op onderstaande link: https://stichtingvaccinvrij.nl/bijwerkingen-vaccinaties/), vormt het inenten bij uitstek een perfect wapen om mensen te controleren en te onderwerpen. Tegenwoordig is het mogelijk om via nano-technologie chips te injecteren bij mensen die als tracking device kunnen dienen, maar ook invloed kunnen uitoefenen op ons brein, lichaamsfuncties en dus ook ons hormonale stelsel. Hiermee kunnen wij op afstand dociel worden gemaakt bij een eventuele demonstratie of opstand of we kunnen in een vechtmodus worden gebracht indien dit voor overheden (de nieuwe wereldregering) nodig wordt geacht. De nanochip biedt nog vele andere (medische) mogelijkheden die ten goede worden gepresenteerd, maar ten kwade zullen worden gebruikt. Op internet zijn er tal van (wetenschappelijke) filmpjes en artikelen te vinden die dit ondersteunen. Ook nodig ik u uit om de zogenaamde de filantropische / welzijnsfoundations is nader te onderzoeken, te beginnen bij die van Bill Gates en de Clintons. Uw reacties ten aanzien van dit artikel zien wij graag tegemoet.

Cashloze samenleving dichterbij dan ooit !

In Scandinavië zijn ze al bijna om: de cahsless society moet er komen. Met name Zweden is koploper in het digitale betalingsverkeer. Ook in China en het Verenigd Koninkrijk wordt het contante geld in rap tempo snel minder. In ons eigen land wordt al ruim 80% met pintransacties betaald. Hoewel betalen met bankpas, creditcard, smartphone of geïmplanteerde micro-/chip inderdaad veiliger is, vaak sneller gaat en geen papieren rompslomp met zich meebrengt, wordt de duistere keerzijde ervan niet of nauwelijks belicht in de mainstream media. Stelt u zich eens voor dat werkelijk al uw betalingstransacties worden geregistreerd. Voor een groot deel van de bevolking is dit reeds het geval. Uw salaris of uitkering wordt 1x per maand gestort en vanaf dat moment zijn al uw betalingen, de aangeschafte producten en diensten, uw vakanties, uitstapjes, bezoekje aan de coffeeshop, het seksartikel op internet en nog veel meer te traceren. “Nou Forum, wat is daar mis mee ? Ik heb niets te verbergen, wat ik allemaal doe in mijn dagelijks leven is voor niemand interessant.” En dat is dus niet waar ! Al deze data is veel waard en zal in de toekomst alleen in waarde toenemen. Uw (koop)gedrag is goud waard voor veel bedrijven. Niet voor niets adverteren veel banken de laatste tijd met de vraag of ze uw geldzaken voor u inzichtelijk mogen maken met een o zo handige app die u daarbij helpt. (Het accepteren van de app verplicht u echter wel deze data te delen met derden.) Daarnaast kunnen geheime diensten steeds beter uw wegen achterhalen, uw voorkeuren in kaart brengen uw (koop)gedrag indelen in bepaalde categorieën en daar labels op plakken, indien u voor de staat gevaarlijk wordt. U denkt dat dit hier in Nederland niet zo’n vaart zal gaan lopen ? Dan vergist u zich lelijk. Hoewel wij nog niet zo gecontroleerd worden als in China, verliezen wij stil aan onze rechten. Een samenleving ontdoen van haar contante geld is daar een van. U moet zich voorstellen dat alle macht bij commerciële (Rothschild) banken komt te liggen, ofschoon de centrale banken ook door hen gerund dan wel beïnvloed worden. Door geen contant geld meer in huis te hebben, ben je helemaal aan het banksysteem van de cabal overgeleverd. Wie dit niet inziet is wat ons betreft een makkelijke prooi voor de machtselite.

(https://www.davidicke.com/article/486088/cashless-society-con-big-finance-behind), (https://www.ad.nl/economie/waarom-zouden-wij-met-cash-moeten-betalen~a46512c8/).

Gelieve uw commentaar op dit artikel achter te laten.

coronavirus wordt ingezet voor uitvoering geheime agenda !

Het zal u niet ontgaan zijn. Het coronavirus houdt de wereld in zijn greep. Bijna de hele dag worden we gebombardeerd door de mainstream media over het aantal besmettingen, aantal doden, het tekort aan IC-bedden en de te nemen maatregelen om dit virus te bestrijden. De media geeft wat ons betreft een zeer eenzijdig beeld van de de gebeurtenissen weer. Vooraanstaande kritische virologen die het oneens zijn met de vergaande maatregelen waarmee wij geconfronteerd worden, vinden echter totaal geen gehoor in de media. Kloppen de cijfer wel?Elk land heeft immers zijn eigen testmethodiek, resulterend in verkeerde statistieken. Zijn de testen an sich wel betrouwbaar? Waarom heeft Nederland nu maar 1100 IC-bedden beschikbaar terwijl er bij de griepuitbraak van 2027 – 2018, waarbij meer dan 8.000 doden vielen, meer dan 2000 IC-bedden voorhanden waren?  Waarom stellen journalisten geen kritische vragen over de drastische maatregelen die overheden de bevolking opleggen? De ons inziens buitenproportionele maatregelen met enorme fatale economische gevolgen leiden tot meer doden dan door het coronavirus. Is er dan helemaal niets aan de hand en bagatelliseren wij het probleem? Nee, natuurlijk is er wel degelijk wat aan de hand. Er vallen doden onder voornamelijk ouderen en mensen met een zwakke gezondheid. Dat is natuurlijk ernstig. Wij hebben compassie met degenen die lijden in de ziekenhuizen en met de nabestaanden die niet eens in staat worden gesteld fatsoenlijk afscheid te nemen van hun geliefden. Aan de andere kant overlijden er elk jaar honderdduizenden mensen wereldwijd aan de griep en andere ziekten. Wij vinden dat het gezonde verstand zoek is geraakt en dat het coronavirus wereldwijd gehypet wordt voor een onderliggende agenda.  Onze stelling luidt dat dit virus, al dan niet gecreëerd in een laboratorium, misbruikt wordt om verregaande maatregelen in te voeren, waaronder een cashloze samenleving, het afbreken van het huidige economische bestel, waarbij onder meer multinationals veel midden – en kleinbedrijven zullen overnemen, verplichte vaccinaties en het verder (wettellijk) invoeren van beperkende regels ten aanzien van onze vrijheid. Er is natuurlijk nog veel meer over dit onderwerp te vermelden en vele vragen zijn nog niet beantwoord.

Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over dit topic. Uw comments kunt u hieronder achterlaten.